Algemene reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden YogaReizen.nl

 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van de reisovereenkomst zijn van

toepassing op de reisovereenkomst tussen de

reisorganisator/aanbieder; hierna te noemen YogaReizen.nl en de reiziger.

 

Artikel 2 Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij schriftelijk, telefonisch of per internet.
 2. Nadat de boeking definitief is kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 9 van deze reisvoorwaarden.
 3. Een minderjarige reiziger dient schriftelijke toestemming van een ouder of voogd te overleggen met de reisorganisator.
 4. Een reiziger die een overeenkomst aangaat voor één of meerdere personen of een overeenkomst aangaat ten behoeve van een ander, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 5. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke gegevens van zichzelf en van de personen waarvoor hij/zij de reisovereenkomst aangaat, direct bij boeking kenbaar te maken aan de reisorganisator. Indien de reiziger onjuiste gegevens verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator mogen die kosten in rekening gebracht worden.
 6. Indien de reiziger bij het aangaan van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren doorgeeft (preferenties) bijv. ligging van de kamer, zitplaats in het vliegtuig, zal indien mogelijk hieraan worden voldaan. Preferenties zijn wensen of voorkeuren en is dus geen garantie. Preferenties worden door de reisorganisator echter ook in geen geval gegarandeerd. De opgegeven preferenties zijn vermeld op uw boekingsbevestiging, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Artikel 3 Het reisaanbod en promotie

 1. Het reisaanbod van de reisorganisator staat vermeld op de website www.yogareizen.nl en in de reisbrochure. De gegevens op de website en in de reisbrochure kunnen kennelijke fouten bevatten en binden de reisorganisator in geen geval.
 2. Het reisaanbod in de reisbrochure en op de website kan tijdelijk of blijvend geschrapt worden.
 3. Voor vliegtickets gelden de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

 

 1. Voor transfers gelden de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende transfer-organisatie. In geval van calamiteiten is de organisatie die de transfer uitvoert aansprakelijk. YogaReizen.nl huurt de transfer-organisatie in, maar is niet aansprakelijk voor de uitvoer van de transfer.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Na het aangaan van de reisovereenkomst is de reiziger verplicht tot betaling van de openstaande reissom. Het te betalen bedrag staat vermeld op de factuur die samen met de boekingsbevestiging wordt toegestuurd. Indien de reiziger betaalt vanuit het buitenland zijn de daarmee samenhangende bankkosten voor rekening van de reiziger.
 2. De aanbetaling van de boeking bedraagt 25 procent van de totale reissom per ommegaande met een minimum van € 100,00 plus het bedrag voor de eventueel afgesloten verzekeringen. De betaling dient te geschieden voor of uiterlijk op de datum die vermeld staat op de factuur/bevestiging. De betaling dient voldaan te worden op rekeningnummer 36.92.36.521 t.n.v. ZonnigZeilen, Rabobank Utrecht.
 3. Boekt de reiziger minder dan 8 weken voor de vertrekdatum, dan moet de totale reissom na ontvangst van de factuur per ommegaande worden voldaan.
 4. Bij niet (tijdig) nakomen van de betalingsverplichting is de reiziger in gebreke. Nadat de reiziger door de reisorganisatie schriftelijk hierop gewezen is, heeft deze alsnog de mogelijkheid het openstaande bedrag plus € 15,00 administratiekosten binnen 7 kalenderdagen na datum van aanmaning te voldoen. Indien de betaling alsnog uitblijft wordt de reisovereenkomst vanaf de datum van gebreke als geannuleerd geacht.

 

Artikel 5 De reissom

 1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van de reisorganisator zijn omschreven.
 2. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op hotelkosten, transportkosten, brandstofprijzen, heffingen, belastingen en valutakoersen zoals deze bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie.
 3. De reisorganisator behoudt zich het recht om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 kalenderdagen voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de hotelkosten, vervoerskosten, brandstofkosten, verschuldigde heffingen en de toepasselijke valutakoersen. De verhoging zal nooit meer dan 15% van de reissom bedragen en zal met redenen omkleed worden en schriftelijk bekend worden gemaakt.
 4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als genoemd in dit artikel af te wijzen. De reiziger dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de verhoging van dit recht gebruik te maken. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. De reisorganisator dient binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de door de reiziger gedane mededeling over het niet akkoord gaan met de verhoging van de reissom, het reeds betaalde bedrag restitueren of indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

 

Artikel 6 Reisduur en reisprogramma

 1. De in de publicatie van de reisorganisator vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij strijdigheid tussen de in de publicatie vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn de laatstgenoemde beslissend.
 2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen van en vluchtschema’s van de vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur. Behoudens aanspraken op eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie door de reisorganisator van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

 

Artikel 7 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

 1. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa, vaccinatiebewijzen en eventueel noodzakelijke verzekeringsbewijzen. Daarbij is het noodzakelijk om de eerder door de reisorganisator verstrekte informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid te laten controleren. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid. De reiziger is dus zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts.
 2. De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
 3. De boekingsbevestiging geeft een overzicht van het reisschema en is samen met de factuur tevens het bewijs van boeking. Beiden dienen goed bewaard te worden.
 4. Indien vliegtickets en/of reisbescheiden niet tijdig door de reiziger zijn ontvangen, dient de reiziger uiterlijk binnen 5 kalenderdagen voor vertrek contact op te nemen met de reisorganisator.
 5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal van bagage of het verloren gaan van reisbescheiden en reisdocumenten en eventuele gevolgen daarvan zoals het niet kunnen deelnemen van de reis of onderdelen hiervan.

 

Artikel 8 Wijzigingen door de reiziger

 1. De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst tot 28 kalenderdagen voor vertrek te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft zal de reisorganisator, zonder hiertoe verplicht te zijn, en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, proberen deze wijziging tot stand te brengen.

Let op! Bij wijzigingen van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

 

Artikel 9 Annulering door de reiziger

 1. Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient in alle gevallen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De datum van de poststempel of e-mail geldt als annuleringsdatum.

Bij iedere annulering is iedere reiziger het volgende bedrag verschuldigd, welke verhaald worden op de hoofdboeker.

 1. tot 56 kalenderdagen voor vertrek: 25% van de reissom.
 2. van 56 kalenderdagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
 3. van 42 kalenderdagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
 4. van 28 kalenderdagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
 5. van 14 kalenderdagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
 6. van 7 kalenderdagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
 7. vanaf de kalenderdag van vertrek 100% van de reissom.
 8. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 1. Een reiziger die verhinderd is en daardoor niet aan de reis kan deelnemen en geen aanspraak kan maken op de vergoeding van de annuleringskosten op grond van de annuleringsverzekering, kan een ander geschikt persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:
 2. dat bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling;
 3. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
 4. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen waarin staat dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisatie verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
 5. dat het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek wordt ingediend.

 

 1. De hoofdboeker en reiziger en ook de voor de reiziger in de plaats gestelde persoon, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisatie, voor betaling van de, op het moment van de in-de-plaatsstelling, openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

 

 1. Let op, bij wijziging of annulering van vliegtickets gelden de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

 

Artikel 10 Wijzigingen en opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator

 1. De lokale omstandigheden, andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in andere landen kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in de reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dan wel met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het geboekte programma is aangegeven. Indien de reisorganisator of de lokale agent/vertegenwoordiger genoodzaakt zijn tot alternatieven over te gaan mag de reiziger er van op aan dat de kwaliteit en de intentie van de reis zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. De reisorganisator zal proberen de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger over het gewijzigde onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken of moeten maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst. Voor de yogacruise geldt dat, mocht de yogadocent om wat voor reden dan ook, geen les kunnen geven in de desbetreffende week, dat er dan voor vervanging wordt gezorgd. De yogacruise zal dus te allen tijde doorgaan.
 2. De reisorganisator heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve reis, die minimaal gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke reis, dan wel op restitutie van het reeds betaalde gedeelte van de reissom of een evenredig deel daarvan, in geval de reis al ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wilt maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van wijziging daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De reisorganisator zal de reiziger per ommegaande in kennis stellen van, alle in dit artikel genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden.
 4. Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na aanvang van de reis, zal de reisorganisator ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen getroffen worden met het oog op continuering van de reis. In geval het voor de reisorganisator onmogelijk blijkt om een dergelijke regeling te treffen, of in geval dat de reiziger om naar alle redelijkheid te bepalen redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal de reisorganisator er voor zorg dragen dat de reiziger terugkeert naar een door de reisorganisatie en de reiziger overeenkomen plaats van vertrek, dan wel een andere overeengekomen plaats
 5. Voor tall ship de Santa Maria Manuela geldt, dat wanneer YogaReizen in gebreke blijft en niet aan de reisovereenkomst kan voldoen, dat dan het totale geldbedrag (zoals afgesproken in het reisvoorstel), alsook de reeds geboekte retour-vliegtickets door YogaReizen binnen 14 dagen zal worden teruggestort, zonder aftrek van kosten naar de reiziger(s). Wanneer de reiziger niet aan de reisovereenkomstvoorwaarden voldoet, zijn de kosten voor de reiziger.

Wil je een yoga vakantie boeken, neem dan contact op met
Gerard van Genderen of Germaine van Ballegooijen.
Zij helpen je graag verder!

Gerard:                  06 – 10 722 901
Germaine:             06 – 54 712 724

Bereikbaar:           7 dagen per week van van 09.00 tot 22.00 uur

Of mail naar:        info@yogareizen.nl

Mail je wensen, wij regelen het voor je! Vraag hier je reisvoorstel op maat aan.